fbpx

ZATRZYMANIE PRAWA JAZDY A BRAK PRZYJĘCIA MANDATU

Zatrzymano Ci prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h ?

 

Nie zgadzasz się z pomiarem prędkości ?

 

Przysługuj Ci prawo do odmowy przyjęcia mandatu. Wówczas sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego gdzie np. w drodze opinii biegłego możesz udowodnić, że pomiar był błędny.

 

Do dnia rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd co do zasady prawo jazdy nie powinno być zatrzymane. Jeżeli dostaniesz zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zatrzymanym prawie jazdy – ZŁÓŻ WNIOSEK O ZAWIESZENIE TEGO POSTĘPOWANIA.

 

Stanowisko Sądów powszechnych wskazuje, że organ wydający decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy powinien wstrzymać się z decyzją do sądowego rozstrzygnięcia sprawy. Inne podejście w sposób jawny narusza konstytucyjne prawo do sądu, naruszenie dóbr osobistych i ewentualne narażenie Skarbu Państwa na odpowiedzialność odszkodowawczą.

 

W orzecznictwie prezentowane jest stanowisko (wyrok z dnia 24 listopada 2017 r. WSA w Gliwicach (sygn. akt II SA/Gl 806/17), że gdy kierowca zaprzecza przekroczeniu prędkości i odmawia przyjęcia mandatu, decyzja starosty nie może opierać się wyłącznie na notatce policji. Decydujące ma być wtedy rozstrzygnięcie w sprawie o wykroczenie w związku z odmową przyjęcia mandatu. Taki pogląd znalazł akceptację NSA. W wyroku z 10 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I OSK 2809/17), wskazał on, że jeśli kierowca uprawdopodobni wątpliwości wobec poprawności pomiaru – wskazując np. na wadliwość legalizacji urządzenia pomiarowego – to musi być możliwość weryfikacji informacji policji. Jeśli kompetentny jest do tego sąd w sprawie wykroczeniowej, to starosta powinien zawiesić swe postępowanie co do zatrzymania prawa jazdy do rozstrzygnięcia sprawy przez ten sąd (tzw. zagadnienie wstępne).

 

 

Sytuacja, gdy jedynym dowodem, który stanowi o obowiązku zatrzymania prawa jazdy jest informacja policji, prowadzi do naruszenia konstytucyjnego prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), którego elementem jest prawo do sprawiedliwej procedury, a także do naruszenia zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP).

 

Zatrzymanie prawa jazdy następowałoby więc bez możliwości weryfikacji zarówno w postępowaniu administracyjnym jak i przed sądem administracyjnym. Kontrola takiej decyzji ograniczona byłaby tylko do tego, czy informacja policji w rzeczywistości wpłynęła do Prezydenta. Taka sytuacja w tej sprawie jest niedopuszczalna. Mam prawo wykazać swoje racje, zatem wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, bez przeprowadzenia realnego postępowania dowodowego czy w sprawie tej rzeczywiście zaszły przesłanki zatrzymania prawa jazdy będzie decyzją bezprzedmiotową.

 

Jak zauważył Prokurator Generalny w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym (sygn. akt K 24/15), na prawidłowość pomiaru przez urządzenia rejestrujące wpływ ma sposób usytuowania ich przy drodze, profesjonalizm obsługującego i natężenie ruchu. Często nieprawidłowe pomiary wynikają z tzw. podwójnego odbicia fal od ruchomego obiektu, np. ciężarówki jadącej w przeciwnym kierunku niż pojazd namierzany. Błąd może też powodować pomiar na tle metalowego ogrodzenia. Inna jego przyczyna to dokonywanie czynności nie dość celnie lub selektywnie, w wyniku czego może być rejestrowana prędkość jadącego w bezpośrednim pobliżu pojazdu większego lub poruszającego się z większą prędkością niż pojazd namierzany.

2021-10-13T09:50:51+02:00
Call Now Button