fbpx

SPOSÓB NA OSOBY NIEALIMENCIARZY !

Niepłacenie alimentów jest przestępstwem, które reguluje art. 209 Kodeksu karnego. Przepis ten przewiduje, że każdy, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 209 § 1 k.k.).

 

Warto przy tym dodać, że najsurowsze kary wymierzane są sytuacjach, gdy niepłacenie alimentów przez sprawcę przyczyniło się do tego, że osoba uprawniona nie miała możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Podstawowe potrzeby dotyczą nie tylko kwestii takich jak żywność czy ubrania, czyli minimum niezbędnego do egzystencji, ale również wykształcenia czy korzystania z dóbr kulturalnych.

 

Gdy dojdzie do przestępstwa alimentacyjnego, poszkodowany ma prawo zgłosić ten fakt do prokuratury.

 

Jeżeli w Twoim przychodzi zachodzi taka sytuacja, nie zwlekaj, działaj by przymusić zobowiązanego do płacenia należnych Tobie lub dzieciom alimentów !

2021-10-13T09:48:02+02:00
Call Now Button