fbpx

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka dłużnika bez majątku składa się z następujących etapów:

 1. Wszczęcie postępowania. Postępowanie upadłościowe jest wszczynane na wniosek dłużnika. Należy go złożyć do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania sądu (do wydziału gospodarczego) oraz uiścić opłatę w wysokości 30 zł.

 

 1. Rozprawa o upadłość konsumencką. Nie zawsze rozprawa musi się odbyć, choć w praktyce taka sytuacja ma miejsce bardzo rzadko. Sąd po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem i załącznikami może na posiedzeniu niejawnym wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub oddaleniu wniosku.

 

 1. Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej do sprawy włącza się syndyk. Do jego zadań należy ustalenie majątku dłużnika, sporządza on też listę wierzycieli oraz ustala, komu i ile dłużnik jest winien.

 

 1. Plan spłaty wierzycieli. Brak majątku nie jest przeszkodą w ustaleniu planu spłaty wierzycieli – dłużnik może pracować i uzyskiwać dochód, z którego będzie mógł uregulować część swoich zobowiązań. Plan może być ustalony na okres maksymalnie 36 miesięcy.

 

 1. Umorzenie pozostałych zobowiązań. Po upływie 36 miesięcy (i wykonaniu planu spłaty) dłużnik zyskuje pewność, że jego pozostałe przeterminowane zobowiązania zostaną umorzone.

 

W postępowaniu może być pominięty etap sporządzania planu spłaty, wówczas wszystkie należności dłużnika są umarzane. To jednak zależy od uzasadnienia wniosku i wykazania, że dłużnik rzeczywiście nie ma majątku i jego sytuacji osobistej np. przewlekła choroba, kalectwo. Trzeba wykazać, że dłużnik nie jest wstanie podjąć pracy zarobkowej. W przypadku Klienta osadzonego w Zakładzie Karnym należy wykazać fakt osadzenia i jego przewidywalną długość. Należy wystąpić do ZK o zaświadczenie.

 

 

DANE DO WNIOSKU O UPADŁOŚĆ

JAKIE NALEŻY UZYSKAĆ OD KLIENTA LUB JEGO RODZINY 

 

 

Wniosek o upadłość musi spełniać warunki formalne z art. 491 (2) ust. 4 ustawy prawo upadłościowe. W przypadku jakiegokolwiek braku Sąd zwraca wniosek. Można, w trybie art. 28 ust. 2 u.p. zwrócony wniosek uzupełnić i złożyć ponownie.

Warunki formalne wniosku :

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
 • informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10000 zł;
 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

 

KAŻDE OŚWIADCZENIE MUSI BYĆ PODPISANE PRZEZ DŁUŻNIKA OSOBIŚCIE.

Najistotniejsze i często trudny do ustalenia jest spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

 

OPŁATA : OPŁATA OD WNIOSKU 30 ZŁ + 17 zł od pełnomocnictwa + koszty postępowania (syndyka). Gdyby z podanych we wniosku informacji wynikało, że dłużnik nie ma absolutnie żadnego majątku i to byłoby podstawą do odstąpienia od sporządzenia planu spłaty przez okres 36 miesięcy, to wówczas te koszty są pokrywane przez Skarb Państwa a następnie umarzane.

 

Do ogłoszenia upadłości wystarczy sam fakt, że dłużnik jest niewypłacalny. Dopiero po ogłoszeniu upadłości sąd bada przyczyn niewypłacalności. Nawet, gdy dłużnik przyczynił się do powstania zadłużenia, będzie upadły, przy czym musi się liczyć z tym, że w takiej sytuacji dojdzie do sporządzenia planu spłaty i plan spłaty wierzycieli zostanie wydłużony z 36 miesięcy do 7 lat, chyba że wykazany zostanie absolutny brak majątku i brak możliwości zarobkowania w Zakładzie Karnym jak i po jego opuszczeniu.

 

2021-03-30T18:28:33+02:00
Call Now Button