fbpx

WINDYKACJA DŁUGU.

 

Przez windykację należności rozumiemy dochodzenie naszych wierzytelności od innej osoby lub firmy najczęściej na podstawie zobowiązania umownego. Na gruncie prawa cywilnego definicję zobowiązania zawarto w art. 353 § 1 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym: Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Najczęstszym przykładem powstania zadłużenia jest brak zapłaty przez dłużnika za faktury wystawione przez wierzyciela w wykonaniu zawartej przez strony umowy np. sprzedaży, dostawy, najmu lub innej świadczonej usługi. Przykładowy wierzyciel dostarczył produkty dłużnikowi, zaś ten za nie zapłacił w umówionym terminie i w dalszym ciągu nie zamierza wykonać swojej części umowy polegającej na przekazaniu określonej kwoty pieniężnej. Czym to skutkuje?

 

Po pierwsze należy zwrócić uwagę, iż w przypadku niepodjęcia żadnych czynności, dłużnik po pewnym czasie może skutecznie podnieść zarzut przedawnienia i skutecznie uniknąć zapłaty. Oprócz powyższego dłużnik może wyzbyć się majątku czym skutecznie wydłuży i utrudni proces odzyskania należności.

Po drugie zgodnie z art. 481 § 1 k.c. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Dłużnicy często powołują się, iż skoro zapłacili należność główną to odsetki się już nie należą co jest oczywistą nieprawdą. W ten sposób jedynie zamykają dalszą możliwość ich naliczania.

2021-03-30T18:24:56+02:00
Call Now Button