fbpx

MEDIACJA – CZY WARTO ?

Instytucja mediacji przejawia wiele swych zalet. Pragniemy Państwu zwrocić uwagę na kwestię, która często jest bardzo istotna w związku z powstałymi sporami – koszty.

Stosownie do treści art. 79 ust. 1 pkt. 1 lit h) ustawy o kosztach sądowych, sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli postępowanie zakończyło się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji. Natomiast, zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, sąd z urzędu zwraca stronie trzy czwarte uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy. Tym samym, nawet po wniesieniu sprawy do sądu, opłaca się przeprowadzić skuteczne postępowanie mediacyjne.

Koszty mediacji obejmują wynagrodzenie mediatora oraz zwrot kosztów jej prowadzenia, tj. wynajmu sali, korespondencji czy przejazdów. Mediator otrzymuje zwrot kosztów mediacji niezależnie od wyniku mediacji.

Jakie to koszty ?

Wynagrodzenie w sprawach majątkowych wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2 tys. zł za całość postępowania mediacyjnego. Natomiast w sprawach majątkowych, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach niemajątkowych wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 zł, a za każde kolejne 100 zł, łącznie jednak nie więcej niż 450 zł.

Od 7 listopada obowiązkiem zwrotu kosztów sąd może obciążyć stronę, niezależnie od wyniku sprawy, w sytuacji gdy w toku postępowania bez usprawiedliwienia nie stawiła się na posiedzenie mediacyjne pomimo wcześniejszego wyrażenia zgody na mediację, w części wyższej, niż nakazywałby to wynik sprawy, a nawet zwrotu kosztów w całości (art. 103 § 3 pkt 2 k.p.c.).

Innym argumentem przemawiającym za skorzystaniem z mediacji jest dodany w u.k.s.c. art. 13e, obowiązujący od 21 sierpnia, który stanowi, iż opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o ²/³, jednak nie więcej niż o 400 zł, w sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację.

Nowelizacja u.k.s.c. spowodowała podwyższenie opłaty sądowej od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Wcześniej opłata od takiego wniosku wynosiła 40 zł lub 300 zł w zależności od wartości przedmiotu sporu. Natomiast od 21 sierpnia wynosi ¹/₅ opłaty sądowej od pozwu (art. 19 u.k.s.c.). Dotychczas zawezwanie do próby ugodowej było najtańszym sposobem przerwania biegu przedawnienia. Warto więc zastanowić się, czy nie kierować spraw do mediacji, której wszczęcie również przerywa bieg przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 3 k.c.).

Dokonując zatem oceny powyżej opisanych kosztów oraz biorąc pod uwagę koszty (często) wieloletniego prowadzenia postępowania sądowego (m.in. np. opłaty sądowe – stałe lub zależne od wartości przedmiotu sporu, zaliczki na biegłych, zaliczki na koszty dojazdu świadków,), a także np. koszty związane z utratą potencjalnych przychodów w skutek panującego w przedsiębiorstwie konfliktu, może okazać się, że postępowanie mediacyjne okaże się nie tylko znacznie szybszym, ale i znacznie tańszym sposobem na rozwiązanie sporu.

 

Instytucja mediacji przejawia wiele swych zalet. Pragniemy Państwu zwrocić uwagę na kwestię, która często jest bardzo istotna w związku z powstałymi sporami – koszty.

Stosownie do treści art. 79 ust. 1 pkt. 1 lit h) ustawy o kosztach sądowych, sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli postępowanie zakończyło się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji. Natomiast, zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, sąd z urzędu zwraca stronie trzy czwarte uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy. Tym samym, nawet po wniesieniu sprawy do sądu, opłaca się przeprowadzić skuteczne postępowanie mediacyjne.

Koszty mediacji obejmują wynagrodzenie mediatora oraz zwrot kosztów jej prowadzenia, tj. wynajmu sali, korespondencji czy przejazdów. Mediator otrzymuje zwrot kosztów mediacji niezależnie od wyniku mediacji.

Jakie to koszty ?

Wynagrodzenie w sprawach majątkowych wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2 tys. zł za całość postępowania mediacyjnego. Natomiast w sprawach majątkowych, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach niemajątkowych wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 zł, a za każde kolejne 100 zł, łącznie jednak nie więcej niż 450 zł.

Od 7 listopada obowiązkiem zwrotu kosztów sąd może obciążyć stronę, niezależnie od wyniku sprawy, w sytuacji gdy w toku postępowania bez usprawiedliwienia nie stawiła się na posiedzenie mediacyjne pomimo wcześniejszego wyrażenia zgody na mediację, w części wyższej, niż nakazywałby to wynik sprawy, a nawet zwrotu kosztów w całości (art. 103 § 3 pkt 2 k.p.c.).

Innym argumentem przemawiającym za skorzystaniem z mediacji jest dodany w u.k.s.c. art. 13e, obowiązujący od 21 sierpnia, który stanowi, iż opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o ²/³, jednak nie więcej niż o 400 zł, w sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację.

Nowelizacja u.k.s.c. spowodowała podwyższenie opłaty sądowej od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Wcześniej opłata od takiego wniosku wynosiła 40 zł lub 300 zł w zależności od wartości przedmiotu sporu. Natomiast od 21 sierpnia wynosi ¹/₅ opłaty sądowej od pozwu (art. 19 u.k.s.c.). Dotychczas zawezwanie do próby ugodowej było najtańszym sposobem przerwania biegu przedawnienia. Warto więc zastanowić się, czy nie kierować spraw do mediacji, której wszczęcie również przerywa bieg przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 3 k.c.).

Dokonując zatem oceny powyżej opisanych kosztów oraz biorąc pod uwagę koszty (często) wieloletniego prowadzenia postępowania sądowego (m.in. np. opłaty sądowe – stałe lub zależne od wartości przedmiotu sporu, zaliczki na biegłych, zaliczki na koszty dojazdu świadków,), a także np. koszty związane z utratą potencjalnych przychodów w skutek panującego w przedsiębiorstwie konfliktu, może okazać się, że postępowanie mediacyjne okaże się nie tylko znacznie szybszym, ale i znacznie tańszym sposobem na rozwiązanie sporu.

 

2021-03-30T18:30:05+02:00
Call Now Button