fbpx

UZYSKAŁEŚ WYROK ? NIE WIESZ KIEDY ON STANIE SIĘ PRAWOMOCNY ?

Wyrok jest prawomocny jeżeli nie przysługuje od niego apelacja. Wyrok sądu pierwszej instancji stanie się prawomocny po upływie tygodnia od jego ogłoszenia. Strona może w tym terminie złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. Sąd sporządza uzasadnienie i doręcza je stronie, która ma 2 tygodnie na złożenie apelacji. W przypadku przedłużenia terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku strona ma 3 tygodnie na apelację. Jeżeli strona po otrzymaniu uzasadnienia wyroku nie złoży apelacji po upływie tych terminów wyrok się uprawomocni. Jeżeli w terminach wyżej wskazanych strona złoży apelację wyrok stanie się prawomocny z chwilą wydania wyroku przez sąd odwoławczy. Wyrok cywilny staje się wykonalny z chwilą nadania mu klauzuli wykonalności. Posiadając wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności można wszcząć egzekucję komorniczą.

2021-10-13T09:52:20+02:00
Call Now Button