fbpx

Gmina Sułkowice

Gmina Sułkowice 2022-03-17T16:42:43+01:00

Harmonogram dyżurów : Sułkowice – lokal znajdujący się w Rynku 6, 32-440 Sułkowice (Stara Szkoła)

Poniedziałek od godz. 13:00 do godz. 17:00

Wtorek od godz. 8:00 do godz. 12:00

Środa od godz. 8:00 do godz. 12:00

Czwartek od godz. 8:00 do godz. 12:00  ( dyżur ze specjalizacją mediacyjną)

Piątek od godz. 8:00 do godz. 12:00

Termin wizyty ustalany jest :

  1. telefonicznie pod nr tel. (12) 274 97 59,
  2. samodzielnie, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości : https://np.ms.gov.pl/małopolskie/myślenicki

W 2022 roku na terenie Gminy Sułkowice świadczona będzie nieodpłatna pomoc w zakresie poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Pomoc prawna udzielana jest bezpośrednio w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną w Polsce, możliwe jest czasowe zawieszenie świadczenia pomocy prawnej w Punkcie. W takim wypadku pomoc prawna będzie udzielana za pomocą środków komunikacji na odległość (przez telefon).

Osoby, które  ze względu na niepełnosprawność  ruchową  nie  są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające  trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W  razie  potrzeby,  podczas  porady  może   być  sporządzony  wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja.

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują  najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

  • rozmowę informacyjną  o  możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
  • przygotowanie projektu    umowy    o    mediacje    lub    wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych   do  mediacji  (przez  sąd  albo  inny  organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Może to być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

Szczegółowe informacje :

https://www.myslenicki.pl/index.php/dla-mieszkanca/poradnik-interesanta/nieodplatna-pomoc-prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja świadczone przez adwokatów i radców prawnych w Gminie Sułkowice, w ramach realizacji zadania publicznego na terenie Powiatu Myślenickiego finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej powierzonej na ten cel na rzecz Powiatu Myślenickiego.

Wzory pism do pobrania
1008, 2022

Zasiedzenie nieruchomości. Co to takiego ?

Definiując w uproszczeniu zasiedzenie jest sposobem nabycia nieruchomości przez osobę, której nie przysługuje żaden tytuł prawny do danej nieruchomości, jednakże nabycie następuje z uwagi na [...]

Call Now Button