fbpx

Klub Dyskusyjny „Diverbium”

Pod auspicjami Fundacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie rozpoczął swą działalność Klub Dyskusyjny „Diverbium”. Klub powstał z inicjatywy młodzieży, m.in.: Piotra Kubackiego, Tomasza Matlęgi, Krzysztofa Szczurka i Przemka Kameczury jako realizacja pomysłu współpracującego od lat z Fundacją, znanego fotografika, Pawła Zechentera.

Spotkania Klubu będą miały na celu wskrzeszenie w młodych osobach zainteresowań związanych z tradycją dysput prowadzonych z uznanymi w danej dziedzinie autorytetami. Dysputy takie staną się więc okazją nie tylko do ciekawych i inspirujących spotkań, ale także posłużą pogłębieniu wiedzy, a tym samym dadzą okazję do  bardziej wnikliwego zapoznawania się tekstami kultury w duchu poszanowania wartości i tradycji.

W dniu 13 marca 2014 roku po raz pierwszy młodzi członkowie Klubu mogli spotkać się w przyjaznej atmosferze sal  ZSOS nr 2. Uroczystego otwarcia działalności Klubu dokonali wicedyrektor Szkoły, pani Teresa Szczygieł oraz prezes Fundacji, pan Jerzy Poźniak. Na pierwszej dyspucie Klub gościł panią Karolinę Nowacką, która prowadzi dyskusyjny klub filmowy „Kropka” w pobliskim kinie studyjnym, Sfinks. Przedmiotem wykładu, a potem dyskusji był film Agnieszki Holland „W ciemności”. Przedstawienie sylwetki reżyserki, jej drogi twórczej i dokonań artystycznych spotkało się z dużym zainteresowaniem zgromadzonej młodzieży, mimo że wcześniej prawie wszyscy, przygotowując się do spotkania, szukali informacji o A. Holland. Najciekawsze okazały się informacje dotyczące warunków realizacji filmu, sposobu kręcenia zdjęć,  także ciekawostki z planu filmowego. Dyskusja z kolei dotyczyła koncepcji postaci, głównie Sochy, ale też filmowych kreacji ukrywających się w kanałach Żydów.

Dyskusję prowadził Piotr Kubacki, uczeń trzeciej klasy gimnazjum nr 46.

Sądzić należy, że takie inicjatywy pozwolą na ocalenie najbardziej istotnych dla funkcjonowania narodu postaw bezinteresownego pogłębiania wiedzy oraz wszechstronnego, a nie spragmatyzowanego, rozwoju osobowości,  czemu Fundacja patronuje od lat.

2020-03-27T08:35:47+01:00
Call Now Button