UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE W 2019 ROKU

Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje zmiany w przepisach o upadłości konsumenckiej. Nowelizacja przepisów, która powinna wejść w życie w roku 2019 wprowadzi rewolucyjne zmiany.

 

 

Czym jest upadłość konsumencka ?

 

Upadłość konsumencka to redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności.

Upadłość konsumencka jest sposobem na redukcję zadłużenia, którego dłużnik nie jest w stanie w całości spłacić. Główną przesłanką upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność, przez którą należy rozumieć sytuację, w której dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Postępowanie upadłościowe oznacza dla dłużnika likwidację całego albo części jego majątku. Pozyskane w ten sposób środki mają przyczynić się do zaspokojenia roszczeń wierzycieli i spłaty zadłużenia.

 

Upadłość konsumencka obecnie.

 

Obecnie ogłoszenie upadłości konsumenckiej zależne jest od okoliczności, które wpłynęły na powstanie stanu niewypłacalności u dłużnika. Jeśli sąd dojdzie do przekonania, że stan ten pojawił się z uwagi na rażące niedbalstwo lub winę umyślną, albo w ten sam sposób doszło do pogłębiania owego stanu niewypłacalności, to wniosek zostanie oddalony.

Dłużnicy których stan niewypłacalności wynika z:

– utraty pracy, dochodów;

– utraty zdrowia, życia osoby bliskiej;

– niepowodzenia w biznesie (pod warunkiem, że wcześniej został złożony wniosek o upadłość firmy);

– poważnych problemów (dramatów) rodzinnych/życiowych

i innych okoliczności niezależnych od ich woli, nie powinni się obawiać oddalenia wniosku o upadłość konsumencką.

 

Upadłość konsumencka po zmianach.

 

Po wprowadzeniu zapowiadanych zmian, do ogłoszenia upadłości konsumenckiej wystarczy stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny, a powody tej niewypłacalności nie będą miały znaczenia.

Okoliczności powstania stanu niewypłacalności będą miały znaczenie na etapie ustalania planu spłaty wierzycieli. Stwierdzenie winy lub rażącego niedbalstwa ma skutkować jedynie wydłużeniem planu spłaty.

W przypadku braku majątku dłużnika Sąd będzie mógł w ramach jednej decyzji orzec ogłoszenie upadłości oraz ustalenia planu spłat bądź postanowienie o umorzeniu zobowiązania.

 

Nowe przepisy mogą pozwolić na oddłużenie osobom, które w dużej mierze przyczyniły się do powstania stanu zadłużenia, a nawet umyślnie go pogłębiały.

 

Zmiany w ustawie wprowadzają również możliwość zawarcia porozumienia z wierzycielami. W celu przeprowadzenia postępowania ugodowego konieczny będzie udział doradcy restrukturyzacyjnego, który opracuje rozwiązania dążące do spłaty jak największej części zobowiązań, zaproponuje warunki i harmonogram. Na mocy takiego postępowania, dłużnik wywiązując się z jego warunków, będzie mógł zachować część swojego majątku.

 

Czym jest plan spłat ?

 

Z projektu nowej ustawy wynika również, że zniesienie przesłanek (winy umyślnej i rażącego niedbalstwa) będzie się wiązało z wydłużeniem planu spłaty wierzycieli od 4 do 7 lat.

Plan spłaty to element postępowania upadłościowego w którym Sąd ustala, jaka część dochodów osiąganych przez upadłego konsumenta przeznaczana będzie na zaspokojenie wierzytelności i w jakim okresie konsument będzie miał wykonywać obowiązki związane z planem spłaty.  Ustalając plan spłat Sąd bierze pod uwagę między innymi możliwości zarobkowe upadłego.

 

Czy zapowiadane zmiany mogą wpłynąć na wydłużenie postępowania ?

 

W 2018 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ponad 6,5 tys. upadłości konsumenckich wobec około 5,5 tysiąca w 2017 roku. Oznaczałoby to zatem wzrost o 17,8 procent.

W styczniu 2019 r. upadłość konsumencką ogłosiło o 24 proc. więcej osób niż w tym samym okresie  roku 2018.

 

Zniesienie jakichkolwiek warunków ogłoszenia upadłości z pewnością spowoduje dalszy wzrost liczby wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i może znacząco wydłużyć pracę sądów. Z pewnością przełoży się to na czas trwania postępowań o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

 

2019-09-12T14:11:11+01:00